Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Instytut Biotechnologii Kierunek Biotechnologia

O kierunku


Studia na kierunku Biotechnologia są dwustopniowe:

Pierwszy stopień obejmuje 7 semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera.

w programie występują przedmioty z czterech grup:

 • PODSTAWOWEJ

( języki obce, matematyka, fizyka z biofizyką, informatyka )

 • BIOLOGICZNEJ

(biologia komórki, ekologia, biochemia, mikrobiologia, genetyka, bilologia molekularna, inżynieria genetyczna, enzymologia, hodowle komórek roślinnych i zwierzecych )

 • CHEMICZNEJ

(chemia ogólna i nieorganiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna, chemia organiczna)

 • TECHNICZNEJ

( mechanika płynów, inżynieria bioprocesowa, aparatura procesowa )


W semestrze 6 prowadzony jest wykład z biotechnologii, którego zadaniem jest integracja wiedzy z powyższych dziedzin oraz przedstawienie jej wybranych przemysłowych zastosowań.

Przedmity obowiązkowe uzupełnione są zestawem przedmiotów obieralnych.

 

Studia drugiego stopnia, 3 semestralne, są przeznaczone dla studentów z tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na kierunku biotechnologia i kierunków pokrewnych.

Dla absolwentów innych studiów, w szczególności licencjackich przewidziane sa studia obejmujące 4 semestry. Pierwszy semestr ma charakter studiów uzupełniających, program kolejnych pokrywa sie z programem studiów  semestralnych.

 

Od lutego 2012 uruchomiona będzie nowa specjalność "Applied Biotechnology" prowadzona w jezyku angielskim.

 


O specjalnościach


Studenci studiów drugiego stopnia wybierają jedną z czterech specjalności.
 

 • BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA

Spesjalność obejmuje zagadnienia przemysłowej realizacji procesów biotechnologicznych.
Program ukierunkowany jest na wszechstronne kształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w wielu gałęziach przemysłu (m.in. w przemyśle farmaceutycznym, chemii przemysłowej, spożywczym), a także w zapleczu naukowo-badawczym w biotechnologii, biurach projektowych oraz w firmach konsultingowych.
 

 • BIOTECHNOLOGIA CHEMICZNA LEKI I KOSMETYKI

 Studia na tej specjalności umożliwiają praktyczne wykorzystanie osiągnięć nauk bilogicznych i chemicznych w róznych gałęziach przemysłu: farmaceutycznym, kosmetycznym, chemii gospodarczej, oraz w ochronie środowiska.

Absolwenci tej specjalności uzyskują umiejętności niezbędne do projektowania i wytwarzania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, począwszy od opracowania koncepcji aż do etapu wdrożenia do produkcji.

IIch miejscem pracy są przede wszystkim zaplecza naukowo-badawcze instytutów i firm związanych z branżą biotechnologiczną, firmy konsultingowe i administracja państwowa.
 

 • MIKROBIOANALITYKA

Na specjalności tej studenci poznają zagadnienia obejmujące bioanalitykę, analityczną kontrolę bioprocesów, wytwarzanie i charakteryzację materiałów biokompatybilnych. Duży nacisk jest położony na miniaturowe narzędzia "Lab-on-a-Chip" i metodyki pozwalające na operacje jednostykowe w mikroskali, np. mikrobioreaktorów do syntez z udziałem enzymów czy hodowli komórkowych. Miniaturowa skala stosowanych narzędzi oraz specyfika materiału biologicznego wymaga wiedzy i praktyki dotyczącej materiałów biokompatybilnych i metod oceny biozgodności.

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w zapleczu naukowo-badawczym bilogii molekularnej, inżynierii genetycznej i proteomiki, laboratoriach bioanalitycznych oraz firmach biotechnologicznych.
 

 • BIOTECHNOLOGIA W INŻYNIERII ŚRODOWISKA

W ramach tej specjalności studenci otrzymują gruntowną wiedzę pozwalająca na racjonalne sterowanie, zarówno w warunkach naturalnych, jak i w obiektach technicznych, zintegrowanymi procesami biotechnicznymi, fizycznymi i chemicznymi na potrzeby unieszkodliwiania antropogenicznych zanieczyszczeń środowiska. Chodzi w szczególności do wykorzystywania mikroorganizmów do usuwania zanieczyszczeń z wody, ścieków, gruntu i powietrza.

Absolwenci te specjalności znajdują zatrudnienie  w instytucjach związanych z ochroną środowiska, a szczególnie w laboratoriach kontrolnych.HistoriaKierunek Biotechnologia pojawił sie po raz pierwszy na Politechnice Warszawskiej w 1989 roku w ramach Międzywydziałowego Studium Biotechnologii. Powstało ono przy staraniach trzech wydziałów:

 • Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Inżynierii Środowiska
 • Wydziału Chemicznego

W 2003 roku Studium przekształcono w Międzydziałowe Centrum Biotechnologii, które całkowicie przejęło prowadzenie kierunku Biotechnologia oraz usprawniło organizację studiów. Wdrożony został również nowy, bogatszy program kształcenia, który spotkał się z pozytywna opinią Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej a także z Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Od października 2008 kształcenie na kierunku Biotechnologia prowadzone jest przez Instytut Biotechnologii na Wydziale Chemicznym PW.

 

Newsletter