Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

ul. J.H. Dąbrowskiego 73

42-201 Częstochowa

Główny telefon: (034) 325-04-62

Strona www: http://is.pcz.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii


Celami kształcenia w ramach studiów stacjonarnych kierunku Biotechnologia jest zdobycie wiedzy z przedmiotów: mikrobiologia, biochemia, inżynieria bioprocesowa, genetyka i mikrobiologia, procesy biotechnologiczne, w tym głównie w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowania organizmów żywych w procesach technologicznych. Ponadto celem kształcenia jest uzyskanie szeregu umiejętności niezbędnych w pracy każdego biotechnologia, tj. identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących projektowania i prowadzenia bioprocesów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko oraz przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej. Oprócz tego studenci poznają język obcy specjalistyczny z zakresu biotechnologii.


Studia I stopnia, stacjonarne, inżynierskie- 7semestrów (3,5 roku)
Specjalność:
biotechnologia środowiska

Studia II stopnia, stacjonarne, magisterskie- 3 semestry (1,5 roku)
Specjalność:
biotechnologia środowiska
biotechnologia produkcji.Absolwent jest przygotowany do wykonywania analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, prowadzenia procesów biotechnologicznych, wykorzystywania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Studenci zapoznają się z obsługą stołów laminarnych, mikroskopów, spektrofotometrów, inkubatorów, spektrometrów, chromatografów (cieczowych i gazowych), urządzeń z zakresu biologii molekularnej i biokatalizy. Absolwenci potrafią przeprowadzić analizy próbek środowiskowych, biochemicznych, mikrobiologicznych i genetycznych.

Kierunek biotechnologia oferuje gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne tak, by absolwenci po ukończeniu studiów mogli łatwo włączyć się w europejski, międzynarodowy rynek pracy w:
małych i średnich firmach produkcyjnych wykorzystujących procesy biotechnologiczne,
przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,
jako specjaliści w szybko rozwijających się firmach:
wykorzystujących technologie inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych,
stosujących procesy biosyntezy do izolacji i oczyszczania bioproduktów,
do produkcji, szkoleń, marketingu,
w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie a także nowe
produkty m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie,
w firmach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego,
recyklingiem oraz procesami biotechnologicznymi w inżynierii środowiska,
w nauce (uczelnie wyższe, ośrodki badawcze),
w prywatnych laboratoriach badawczych,
w jednostkach administracji publicznej związanych z technologiami środowiskowymi,

oraz przy podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem istniejącego inkubatora przedsiębiorczości.

Więcej informacji TUTAJ lub TUTAJ


Studia stacjonarne i niestacjonarne inżynierskie i magisterskie; profil ogólnoakademicki, oraz NOWOŚĆ studia stacjonarne inżynierskie profil praktyczny.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mają możliwość ubiegać się o uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci sanitarnych. Ogólne cele kształcenia absolwentów kierunku Inżynieria Środowiska obejmują przygotowanie ich do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie:
instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach mieszkalnych,
komunalnych i przemysłowych,
instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
instalacji i urządzeń chłodniczych,
źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych,
urządzeń i technologii ograniczających emisje gazowo-pyłowe w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem energetyki,
urządzeń i technologii ujmowania, magazynowania i dystrybucji wody dla gospodarki komunalnej,
przemysłu i rolnictwa,
urządzeń i technologii neutralizacji i usuwania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów ściekowych,
wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych,
zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
procesów i urządzeń do oczyszczania i uzdatniania wody pitnej i przemysłowej,
produkcji mało- i bezodpadowej w różnych gałęziach gospodarki,
ochrony środowiska przyrodniczego (wody, powietrza i gleby) przed degradacją,
planowania i działalności proekologicznej we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej,
urządzeń i technologii służących wykorzystaniu przemysłowej energii odpadowej,
procesów i urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych z procesów spalania paliw,
wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

W odróżnieniu od profilu ogólnoakademickiego, absolwent studiów o profilu praktycznym oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozyskuje doświadczenie zawodowe w czasie trwania studiów. Profil praktyczny to połączenie edukacji z praktyką.

Studenci kierunku inżynieria środowiska jeden dzień w tygodniu realizują zajęcia praktyczne poza uczelnią u naszych partnerów, czyli u przedsiębiorcy, w sektorze przemysłowym i gospodarczym, realizując zajęcia praktyczne. Ponadto jeden semestr studiów przeznaczony jest w całości na praktykę zawodową u przedsiębiorcy. Bezpośredni kontakt z przemysłem i przedsiębiorcami w czasie studiów oraz zdobyte doświadczenie zawodowe jest niewątpliwym atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej u przyszłego pracodawcy.


Studia I stopnia, stacjonarne, inżynierskie (profil ogólnoakademicki)- 7 sem. (3,5 roku)
Specjalność:
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
Biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów
Innowacyjne technologie i zarzadzanie środowiskiem
Inżynieria energii
Ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery

Studia I stopnia, stacjonarne, inżynierskie (profil praktyczny) – 8 sem. (4 lata)
Specjalność:
Zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i zagospodarowanie odpadów
Ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery

Studia II stopnia, stacjonarne, magisterskie (profil ogólnoakademicki) –3 sem. (1,5 roku)
Specjalność:
Technologia wody i ścieków (TWiŚ)
Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków (ZwWiOŚ),
Biotechnologia Ścieków i Utylizacja Odpadów (BŚiUO),
Innowacyjne technologie i zarządzanie środowiskiem (ITiZŚ),
Inżynieria Energii (IE),
Ogrzewnictwo, Wentylacja i Ochrona Atmosfery (OWiOA),

Studia III stopnia, stacjonarne - doktoranckie trwające 4 lata.
Ich celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny naukowej Inżynieria Środowiska. Są to studia realizowane wg Wydziałowego Regulaminu Studiów Doktoranckich.

Studia I stopnia – niestacjonarne, inżynierskie – 8 sem. (4 lata)
Specjalność:
Sieci sanitarne

Studia II stopnia – magisterskie, niestacjonarne – 4 sem. (2 lata)
Specjalność:
Urządzenia sanitarne

Więcej informacji TUTAJ lub TUTAJ

Newsletter