Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

ul. Abrahama 58

80-307 Gdańsk

Główny telefon: + 48 58 523 63 20

Główny fax: + 48 58 523 64 30

Główny email: dziekanat@biotech.ug.edu.pl

Strona www: http://biotech.ug.edu.pl

Wyślij zapytanie ofertowe
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed) jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety. Pozwala to na wykorzystanie infrastruktury i doświadczeń dwóch uczelni oraz połączenie międzynarodowych standardów w prowadzeniu badań naukowych z najwyższą jakością kształcenia. Stwarza to interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki łączących zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia i poprawy jakości życia.MWB UG i GUMed jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną posiadającą od 2002 roku status Europejskiego Centrum Doskonałości w Biomedycynie Molekularnej. Status ten uzyskaliśmy w międzynarodowym konkursie 5. PR UE jako jedna z czterech jednostek w kraju. Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała w 2019 roku akredytacje na najdłuższy możliwy okres 5 lat, a w roku 2011, według starych zasad, uzyskaliśmy równiez najwyższą, wyróżniającą ocenę jakości kształcenia. W roku 2012 MNiSW przyznało kierunkowi biotechnologia prowadzonemu przez MWB UG i GUMed tytuł Najlepszego Kierunku Studiów. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznała zestaw efektów kształcenia przygotowany przez Wydział dla kierunku biotechnologia za zestaw wzorcowy. MWB prowadzi najwyżej ocenianą działalność dydaktyczną w kraju. W roku 2017 Wydział otrzymał kategorię A+ w ocenie parametrycznej dotyczącej efektywności naukowej przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych działający przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to jedyne takie wyróżnienia w Polsce przyznane w zakresie nauk biologicznych.

Główną bazę lokalową Wydziału stanowią laboratoria w ultranowoczesnym Instytucie Biotechnologii w Gdańsku przy ul. Abrahama 58 (Kampus UG-Oliwa) jak i Kompleks Laboratoryjny zlokalizowany na kampusie GUMed przy ul. Dębinki 1 (rok budowy 2002). Dwa centra badawczo-dydaktyczne wpisują się w charakter Wydziału. Studenci i pracownicy mają dostęp do infrastruktury obu uczelni. Wydział posiada nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, aparaturę specjalistyczną oraz zwierzętarnię i kompleks fitotronów. W grudniu 2012 roku Uniwersytet Gdański podpisał umowę (nr UDA-POIS.13.01-008/12-00) na budowę nowego budynku dla MWB UG i GUMed. W 2016 roku odbyło się oficjalne otwarcie powstałego kompleksu naukowo-dydaktycznego zaprojektowanego w zgodzie z planowanym rozwojem badań naukowych i dydaktyki. Budynek jest zlokalizowany na terenie Kampusu UG w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziałów Chemii i Biologii. Przyczynia się to do większej integracji i stymuluje interdyscyplinarność badań i kształcenia. Łączny koszt realizacji projektu wynosił 60 mln zł i był finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UE.

 

Zapraszamy na wirtualny spacer i wycieczkę po naszym gmachu głównym.

 

 

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kształci studentów na kierunku biotechnologia. Wydział prowadzi studia stacjonarne I, II i III stopnia w oparciu o nowoczesną ścieżkę kształcenia, pozwalającą na szybkie włączenie studentów do badań naukowych MWB UG i GUMed.

Zapoznaj się z naszą ofertą studiów:

  1. studia I stopnia (program)
  2. studia II stopnia (program)
  3. studia III stopnia

Rekrutacja na UG 

Proces kształcenia prowadzony jest w oparciu o międzynarodową współpracę i jest ściśle powiązany z tematyką badań naukowych realizowanych przez pracowników MWB UG i GUMed. Studenci kształcą się w zakresie biotechnologii molekularnej, biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin, modelowania molekularnego, diagnostyki molekularnej, ochronie roślin i środowiska. Proces kształcenia prowadzony przez MWB UG i GUMed na kierunku BIOTECHNOLOGIA posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

 

 

Studenci mogą realizować własne projekty badawcze w ramach studenckiego Koła Naukowego BIO-MED, które także aktywnie angażuje się w organizację wydarzeń związanych z upowszechnianiem nauki - Bałtycki Festiwal Nauki, Noc Biologów.

 

Co wyróżnia nasz Wydział jako miejsce studiowania biotechnologii? 

Nowy, innowacyjny program kształcenia

Nowy, innowacyjny Program kształcenia oparty o Moduły Tematyczne i wykorzystujący tzw. Wielkie Idee – pomysły, które wykraczają poza czas, miejsce i sytuację. Fakty stanowią podstawę nauczania, ale Moduły Tematyczne, inaczej niż tradycyjne nauczanie, skupiają się na zrozumieniu i powiązaniu faktów w spójną i logiczną całość.  Moduły Tematyczne są sposobem organizacji faktów, wiążąc teorię i praktykę w całość.

Od roku akademickiego 2019/2020, wychodząc naprzeciw potrzebie bardziej skutecznego nauczania, zgodnego z najnowszymi światowymi trendami dydaktycznymi, Wydział wprowadza na pierwszym stopniu studiów nowy program, oparty na idei „Concept-based learning”. Nowatorski, interdyscyplinarny Program Studiów I Stopnia został podzielony na 6 semestrów odpowiadających 6 Modułom Tematycznym. W rezultacie, obok zaliczeń cząstkowych w semestrze, zintegrowana wiedza z całego Modułu jest sprawdzana przez tylko jeden egzamin w sesji (tzw. Egzamin Integrujący).​

Koniecznie przeczytaj o idei „Concept-based learning”

 

Absolwenci uzyskują wiedzę interdyscyplinarną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych właściwe dla zawodu biotechnologa, mające istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej. W trakcie studiów zdobywają wiedzę ogólną pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym szczególnie w organizmie człowieka i w życiu codziennym oraz w podstawowych procesach biotechnologicznych a także wiedzę specjalistyczną obejmującą zagadnienia nowoczesnych biotechnologii molekularnych, w tym szczególnie stosowane w diagnostyce i terapii chorób ludzi, zwierząt i roślin. Cześć zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, co znacznie podnosi wartość absolwentów w oczach pracodawców.

Absolwenci MWB UG i GUMed są przygotowani do pracy w:

  • jednostkach badawczych i rozwojowych,
  • wybranej branży przemysłu,
  • jednostkach usług publicznych.

 

Studia III stopnia
 

Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego skupia doktorantów dyscypliny nauki biologiczne oraz nauki medyczne. Informacje na temat zakładanych efektów kształcenia oraz programu kształcenia znajdują się na stronie MSD.

Kandydatów zainteresowanych kształceniem w Międzyuczelnianej Szkole Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji.

Tytuł projektu

Kierownik

Źródło finansowania

Typ projektu

Kwota dofinansowania

Dissecting the mechanism of DNA repair in human mitochondria (Badanie mechanizmu naprawy DNA w ludzkich mitochondriach

Szymański Michał

ERC

Starting Grant

6 495 000,00 zł

Inteligentne dostarczanie antygenów w celu uzyskania skutecznej tolerancji alergenów

Gutowska-Owsiak Danuta

NCN

Sonata Bis 9

3 824 800,00 zł

Warunkowa aktywacja proteaz do celowanej proteolizy w regulacji replikacji DNA

Konieczny Igor

FNP

TEAM

3 470 070,00 zł

Cykl wiązania substratu przez białka opiekuńcze Hsp70/J: molekularne mechanizmy i funkcjonalne konsekwencje

Marszałek Jarosław

FNP

TEAM

3 456 130,00 zł

Zastosowanie nowych podejść eksperymentalnych w celu scharakteryzowania równowagi między pomocniczymi limfocytami T (Th17) i limfocytami T regulatorowymi (Treg), niezbędnej do przeciwnowotworowej odpowiedzi

Chen Jane

NCN

SHENG 1

2 743 764,00 zł

Rola FGFR2 w regulacji współzależności ER/PR - mechanizm molekularny oraz znaczenie predykcyjne u chorych z luminalnym A rakiem piersi

Sądej Rafał

NCN

Sonata Bis 8

2 499 000,00 zł

Hsp70 i pomocnicze białka opiekuńcze w odzyskiwaniu białek z agregatów

Liberek Krzysztof

NCN

Opus 18

2 450 400,00 zł

Transport stabilizowanego, terapeutycznego mRNA upakowanego w cząstkach wirusopochodnych do komórek ssaczych.

Szewczyk Bogusław

NCN

Opus 17

2 294 640,00 zł

Dwubiałkowy system małych białek szoku termicznego jako pierwsza linia obrony w odpowiedzi na stres u Enterobacterale

Liberek Krzysztof

NCN

Opus 17

2 131 200,00 zł

Keratinocyte-derived exosomes in induction of allergy or tolerance to environmental allergens

Gutowska-Owsiak Danuta

FNP

First Team

2 000 000,00 zł

Targeting mitochondrial DNA repair for novel anti-cancer therapies.

Szymański Michał

FNP

First Team

2 000 000,00 złSTARBIOS2: Structural Transformation to Attain Responsible BIOScienes 

W ramach STARBIOS2 Uniwersytet Gdański wraz z 11 partnerami z Europy, USA i Brazylii pracował nad koncepcją uwzględniania w procesie badawczym konsekwencji społecznych i etycznych prowadzonych badań (Responsible Research and Innovation- RRI).

Ideą projektu było opracowanie i wdrożenie w wybranych instytucjach naukowych prowadzących badania w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych indywidualnych planów działania, umożliwiających zmiany strukturalne w zakresie odpowiedzialnych badań i innowacji. Plan działania dla Uniwersytetu Gdańskiego, w tym dedykowany pilotaż realizowany w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed, obejmował m.in.:

· upowszechnienie wiedzy o odpowiedzialnych badaniach i innowacjach

· wsparcie rozwoju kariery naukowej kobiet

· pilotażowy kurs dla studentów MWB oraz organizacja Letniej Szkoły Biotechnologii w 2018 roku poświęconej tematyce odpowiedzialnych badań i innowacji

· rozwój procedur publikowania w systemie Open Access oraz kwestii związanych z bioetyką

· rozwój odpowiedzialnego transferu technologii poprzez wsparcie CTT UG

Jednym z ważniejszych osiągnięć projektu, które  przyczyniło się do zmiany strukturalnej na Uniwersytecie Gdańskim, było powołanie przez Rektora w 2019 roku Komisji ds. realizowania społecznej odpowiedzialności nauki, realizującej zadania związane z polityką społecznej odpowiedzialności nauki w 3 obszarach: zaangażowanie społeczne nauki i naukowców, edukacja społeczeństwa i równość płci (równość kobiet i mężczyzn w zakresie kariery naukowej oraz równość płci w kontekście podejmowanych badań naukowych). W lipcu 2020 roku Komisja wydała swój pierwszy raport: Kobiety w nauce. Zarządzanie różnorodnoscią i równouprawnienie płci w społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt w UG koordynował prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed., a w międzywydziałowym zespole projektowym współpracowali: prof. dr hab. Igor Konieczny, prof. dr hab. Ewa Łojkowska, dr hab. Stanisław Ołdziej prof. UG, mgr Marta Dziedzic z  MWB UG i GUMed, mgr Izabela Raszczyk z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG, dr hab. Natasza Kosakowska Berezecka prof. UG, dr Magdalena Żadkowska, dr hab. Sylwia Mrozowska, dr Barbara Kijewska z Wydziału Nauk Społecznych, dr Karol Śledzik – Dyrektor CTT. Ponadto zespól projektowy współpracował również z ekspertami i pracownikami z innych jednostek UG m.n z Biura Nauki czy Biblioteki.

Partnerami Uniwersytetu Gdańskiego były europejskie i międzynarodowe instytucje: Universita degli Studi di Roma Torvergata (Włochy) - koordynator projektu, Laboratori di Scienza della Cittadinanza – LCS (Włochy), University of Oxford, Oxford Biomedical Research Centre (Wielka Brytania), Univerza na Primorskem Universita del Litorale (Słowenia), Agrobioinstitute (Bułgaria), International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Włochy), Aarhus Universitet (Dania), Universitaet Bremen (Niemcy), Uniwersytet w Uppsali (Szwecja), University System of Maryland (USA), Fundacao Oswaldo Cruz (Brazylia).

Budżet projektu: 3 499 277,50 EUR
Budżet UG: 312 370,00 EUR

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych:

www.stabios2.eu, www.starbios.ug.edu.pl

FB: STARBIOS2

TW: STARBIOS2

YT: STARBIOS2


res

ResBios - RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciences

Projekt ResBio (Responsible Research and Innovation Grounding Practices in Biosciences) finansowny z programu UE Horyzont 2020, rozpoczął swoje działania w styczniu 2020 roku i będzie realizowany przez trzy lata w konsorcjum tworzonym przez 12 partnerów z 11 krajów,  koordynowanym przez Uniwersytet Tor Vergata z Rzymu. Budżet Projektu to 1,5 mln EUR.

 

Projekt ResBios odwołując się do doświadczeń we wdrażaniu zmian strukturalnych w obszarze odpowiedzialnych badań i innowacji (Responsible Research and Innovatoin – RRI) zebranych podczas realizacji wcześniejszego projektu z Horyzontu 2020 STARBIOS2, ma na celu wdrożenie praktyk RRI w pięciu nowych europejskich organizacjach badawczych poprzez realizację dedykowanego pakietu działań. Rezultatem tych aktywności mają być zmiany instytucjonalne w uczestniczących w projekcie jednostkach w odniesieniu do pięciu kluczowych obszarów RRI (zaangażowanie społeczne, edukacja, równość płci, otwarty dostęp, etyka). Wybrani partnerzy projektu STARBIOS2, którzy wdrożyli już plany działań w obszarze RRI doprowadzając do zmian strukturalnych w swoich instytucjach, jako doświadczone organizacje przyjmą rolę „mentorów” wobec partnerów „początkujących”, którym służyć będą radą, przykładami i wsparciem.

12 partnerów projektu: Ivan Franko University of Lviv (Ukraina), Faculty of Agriculture Zagreb University (Serbia), Democritus University of Thrace (Grecja), National Council of Scientific Research -CSIC (Hiszpania), Knowledge and Innovation SRL (Włochy), EUSEA (Austria), University of Bremen (Niemcy), AgrobioInstitute (Bułgaria), University of Primorska (Słowenia) i Aarhus University (Dania).

Kierownikiem Projektu po stronie UG jest prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W realizacji projektu na UG uczestniczą: prof. dr hab. Ewa Łojkowska i mgr Marta Dziedzic z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, mgr Izabela Raszczyk z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG, prof. UG dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka i dr Magdalena Żadkowska z Wydziału Nauk Społecznych.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych:

www.resbios.eu

FB: resbiosproject    

TW:  resbios  

YT: resbios

IN: resbios


MINDtheGEPS  - Modifying institutions by developing the gender equality plans

 

Od lutego 2021 roku, przez kolejne cztery lata, Uniwersytet Gdański będzie realizował projekt MINDtheGEPS - Modifying Institutions by Developing The Gender Equality Plans finansowany z Programu Horyzont 2020 w ramach tematu „Wspieranie organizacji badawczych we wdrażaniu Planów Równości Płci”.

Projekt ma na celu promowanie równości płci poprzez wdrażanie Planów Równości Płci (ang. Gender Equality Plan – GEP) w różnych typach organizacji prowadzących badania naukowe, w pięciu krajach europejskich, które nie osiągnęły 25% wyniku w zakresie udziału kobiet na kierowniczych stanowiskach w szkolnictwie wyższym. Poza Polską, wśród tych krajów znalazły się: Irlandia, Włochy, Hiszpania i Serbia. Propagowanie równości płci jest jednym z priorytetów polityk UE wdrażanych przez Komisję Europejską zarówno za pomocą programu Horyzont 2020, jak i w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (The European Research Area, ERA) we współpracy z państwami członkowskimi i organizacjami badawczymi.

Na Uniwersytecie Gdańskim głównym celem projektu będzie stworzenie i wdrożenie Planu Równości Płci (GEP) promującego równość kobiet i mężczyzn w badaniach i innowacjach. Planowane działania mają na celu: zwiększenie udziału kobiet w organach decyzyjnych i kierowniczych uczelni, powołanie rzecznika ds. równości płci oraz prowadzenie otwartych i skierowanych do określonych grup pracowników szkoleń, a także monitorowanie procesów rekrutacji i awansów na stanowiska naukowe i administracyjne pod kątem równości szans. Środki uzyskane w ramach projektu MINDtheGEPs pozwolą na zorganizowanie szeregu działań zmierzających do podniesienia świadomości kadry akademickiej w zakresie realizowania polityki równych szans kobiet i mężczyzn, a także na opracowanie planu działań prowadzącego do przyspieszenia zmian strukturalnych i stosowania integracyjnego podejścia.

Kierownikiem projektu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest prof. dr hab. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, która będzie stała na czele multidyscyplinarnego zespołu tworzonego przez przedstawicieli kilku jednostek UG: Wydziału Nauk Społecznych - prof. UG, dr hab. Natasza Kossakowska-Berezecka,  dr Magdalena Żadkowska, Wydziału Biologii – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymimgr Izabela Raszczyk, Wydziału Ekonomicznego – dr Łukasz Dopierała, MWB UG i GUMed – mgr Marta Dziedzic.

Europejskimi Partnerami w projekcie są: Università degli Studi di Torino (Włochy) – lider projektu, National Research Council (Włochy), Institute of Technology Tralee (Irlandia), Uniwersytet Jagielloński (Polska), School of Electrical Engineering-University of Belgrade (Serbia), Fundacion para la promocion de la Innovacion, Investigacion Y Desarrollo Tecnologico en la Industria de la Automocion de Galicia (Hiszpania), Knowledge and Innovation (Włochy), Uppsala University (Szwecja), Elsevier (Holandia).

Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 3 mln euro, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego ponad 200 tys. euro.

 

 

 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed posiada bogatą ofertę współpracy skierowaną do środowiska biznesowego. Oferujemy możliwość wykonania analiz i badań z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze i doświadczeniu naszych pracowników możemy podjąć współpracę między innymi w zakresie: oceny aktywności biologicznej substancji oraz toksyczności in-vitro, nadprodukcji białek oraz ich oczyszczania (w systemach bakteryjnych, owadzich oraz drożdżowych), wysokowydajnych analiz z zakresu proteomiki i genomiki z wykorzystaniem metod spektrometrii mas, analiz środowiskowych oraz analiz zanieczyszczeń produktów spożywczych (metody HPLC oraz spektrometria mas), opracowania i udoskonalania szczepionek z wykorzystaniem cząsteczek wirusopodobnych (VLPs), pozyskiwania metabolitów roślinnych i analizy ich aktywności, diagnostyki genetycznej chorób oraz infekcji bakteryjnych i wirusowych u ludzi, zwierząt i roślin.

Pełna oferta współpracy

Zachęcamy także do korzystania z naszej oferty aparaturowej

Aparatura naukowo-badawcza obsługiwana jest przez wysoko wykwalifikowany personel pomagający nie tylko wykonać analizę, ale także przeprowadzić interpretację wyników.

Wydział jest partnerem wielu przedsięwzięć realizowanych wspólnie z przedsiębiorstwami. Jesteśmy otwarci na wspólne aplikowanie o granty badawczo-rozwojowe a także granty, których celem jest znalezienie rozwiązań konkretnych problemów w firmach. Wydział oferuje również szereg technologii, wynalazków, które mają wysoki potencjał aplikacyjny. Poszukujemy partnerów biznesowych, którzy są zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.

Zapoznaj się z projektami aktualnie realizowanymi na Wydziale.

Kontakt:
Prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej
Prodziekan ds. Rozwoju
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk
tel.: +48 58 523 6428
e-mail: stanislaw.oldziej@biotech.ug.edu.pl

 

 

Newsletter