Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Uniwersytet Jagielloński

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

Główny telefon: 12 664 60 02

Główny fax: 12 664 69 02

Główny email: sekretariat.wbbib@uj.edu.pl

Strona www: http://www.wbbib.uj.edu.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii należy do grupy najlepszych ośrodków badawczych i dydaktycznych w kraju. W wyniku przeprowadzanej okresowo przez MNiSW parametryzacji otrzymał dwukrotnie najwyższą kategorię A+. Wydział uzyskał również status KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) przyznany na lata 2014-2018. WBBiB został utworzony w roku 2002, jednak jako jednostka naukowa ma o wiele dłuższą historię, gdyż powstał na bazie działającego od lat 70. XX w. Instytutu Biologii Molekularnej.

Badania prowadzone na Wydziale obejmują bardzo szeroki wachlarz zagadnień – ich cechą wspólną jest skupienie się na procesach biologicznych, biochemicznych i biofizycznych zachodzących na poziomie molekularnym. W chwili obecnej na Wydziale realizowanych jest około siedemdziesięciu niezależnych, dużych i małych projektów naukowych finansowanych w głównej mierze ze źródeł NCN, NCBiR, FNP oraz funduszy europejskich.

Niezmiennie od wielu lat naukowcy z WBBiB współpracują ściśle z polskimi oraz zagranicznymi ośrodkami badawczymi natomiast w ostatnim okresie intensyfikacji uległa współpraca z firmami biotechnologicznymi.

Budowane konsekwentnie zaplecze aparaturowe WBBiB zostało niedawno znacznie poszerzone za sprawą dotacji z UE oraz nagród projakościowych przyznanych przez MNiSW. Dzięki temu Wydział dysponuje obecnie nowoczesnym sprzętem pomiarowym światowej klasy.

W ramach działalności dydaktycznej na Wydziale prowadzone są studia licencjackie i magisterskieoraz podyplomowe. Wysoki poziomi kształcenia jest jednym priorytetów WBBiB. Potwierdzeniem tego są nagrody w konkursach na najlepsze programy studiów organizowanych przez MNiSW oraz wielokrotne zwycięstwo w rankingu kierunków opracowywanym przez portal „Perspektywy”.

 

 

 

 Usługi dla firm 
 


 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ wyposażony jest w nowoczesną aparaturę, która pozwala na badanie różnorodnych procesów zachodzących w komórkach roślinnych i zwierzęcych jak również analizę właściwości biochemicznych i biofizycznych makrocząsteczek.

Na wydziale pracują specjaliści od:
spektroskopii EPR
spektroskopii fluorescencji
spektroskopii dichroizmu kołowego
spektrometrii mas
sekwencjonowania peptydów i białek
mikrokalorymetrii
mikroskopii konfokalnej
cytometrii przepływowej.

Oferowane usługi obejmują:
izolację i charakterystykę białek i peptydów
sekwencjonowanie białek i peptydów
analizę stabilności białek i kwasów nukleinowych
oznaczanie stopnia ufosforylowania wybranych białek (Western Blot)
oznaczanie stopnia uszkodzenia DNA pod wpływem czynników fizycznych i chemicznych (test kometkowy)
detekcję uszkodzeń DNA (analiza mikroskopowa)
analizę poziomu ekspresji wybranych genów na poziomie RNA (Q-RT-PCR) i białka (Western Blot, Elisa)
analizę i przetwarzanie obrazów cyfrowych
oznaczanie wybranych metabolitów wtórnych
ilościowe oznaczanie hepatotoksycznych mikrocystyn
analizę toksyn dla potrzeb zakładów uzdatniania wody i hodowców ryb
projektowanie i produkcję białek rekombinowanych (np. o potencjalnym działaniu farmakologicznym) w prokariotycznych
  i ekariotycznych systemach ekspresyjnych
opracowywanie strategii oczyszczania białek oraz oczyszczanie białek metodami chromatografii cieczowej
określanie optymalnych formulacji białek
przygotowanie wektorów plazmidowych/retrowirusowych/lentiwirusowych do ekspresji genów
prowadzenie hodowli komórek dla zastosowań klinicznych i diagnostycznych
badania porównawcze proteomów bakterii
badanie oddziaływań białko-ligand metodami spektroskopowymi i kalorymetrycznymi (określanie parametrów powinowactwa
  leków do ich celów terapeutycznych)
badanie oddziaływań między białkami w komórkach z wykorzystaniem metod mikroskopowych
testowanie wpływu różnych substancji (np. leków) na procesy metaboliczne, strukturę i przeżywalność komórek
• badania nad odpowiedzią zapalną, wzrostem nowotworów, aktywnością potencjalnych leków przeciwzapalnych
  i przeciwnowotworowych prowadzone na modelach in vivo (myszy i szczury transgeniczne)
badanie właściwości proangiogennych lub antyangiogennych potencjalnych leków w układach in vitro oraz in vivo
wytwarzanie fotouczulaczy do terapii fotodynamicznej.

Informacji na temat zasad nawiązywania współpracy udziela Pełnomocnik Dziekana WBBiB UJ ds. administracyjnych:
mgr Piotr Widerski
telefon: 12 664 61 20
e-mail: piotr.widerski@uj.edu.pl
www: www.wbbib.uj.edu.pl/dla-firm

 

 

 

Sekretariat ds. ogólnych
E-mail: sekretariat.wbbib@uj.edu.pl 

Telefon: 12 664 60 02 

 

Sekretariat ds. studenckich
E-mail:
 student.wbbib@uj.edu.pl 
Telefon 12 664 60 00 

Piotr Widerski
Osoba do kontaktu ws. usług dla firm
E-mail: piotr.widerski@uj.edu.pl
Telefon: 12 664 61 20
 
STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

 

 

Kierunek BIOCHEMIATrzyletnie stacjonarne studia licencjackie o interdyscyplinarnym charakterze dla osób interesujących się chemicznymi podstawami życia. Kandydaci oprócz chemii i biologii powinni także lubić fizykę – znajomość jej praw ułatwia bowiem zrozumienie zasad funkcjonowania szeregu technik wykorzystywanych w badaniach biomolekuł takich jak białka, kwasy nukleinowe, lipidy czy cukry.

W programie studiów przedmioty poświęcone różnym aspektom biochemii są pogrupowane w bloki tematyczne, spośród których studenci mogą wybierać te, które odpowiadają ich indywidualnym zainteresowaniom. Większości wykładów towarzyszą ćwiczenia prowadzone w świetnie wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach. Bardzo duży nacisk położony jest na zdobywanie przez studentów umiejętności praktycznych.

WBBiB jest w chwili obecnej jedynym miejscem w Polsce, gdzie Biochemia stanowi osobny kierunek studiów, a nie tylko specjalizację. W roku 2012 kierunek zdobył nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów.

 

Kierunek BIOTECHNOLOGIA
 


Trzyletnie stacjonarne studia licencjackie kładące główny nacisk na naukowe, a nie inżynieryjne aspekty biotechnologii; w szczególności poświęcone zjawiskom zachodzącym na poziomie komórkowym i molekularnym.

Studia umożliwiają zdobycie gruntownych podstaw z przedmiotów takich jak chemia, fizyka, bioinformatyka i biochemia, co w dalszej perspektywie pozwala na pełniejsze zrozumienie procesów zachodzących w organizmach żywych oraz ułatwia posługiwanie się technikami powszechnie wykorzystywanymi w badaniach biologicznych. Program obejmuje również przedmioty takie jak: mikrobiologia przemysłowa, biotechnologia przemysłowa, genetyka molekularna, inżynieria komórkowa, inżynieria białek, biologia komórki, immunologia oraz modelowanie molekularne. Dodatkowo, studenci mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych, zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Jednym z głównych założeń kształcenia na tym kierunku jest danie studentom szansy na własnoręczne wykonywanie doświadczeń oraz zapoznanie się z aparaturą i metodami stosowanymi w nowoczesnych laboratoriach. W roku 2013 kierunek Biotechnologia zdobył nagrodę w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszy program studiów.
 

Kierunek BIOFIZYKA KOMÓRKOWA I MOLEKULARNA
 


Nowość na WBBiB UJ. Interdyscyplinarne, stacjonarne studia licencjackie skierowane do osób lubiących przedmioty ścisłe i równocześnie interesujących się zagadnieniami biologicznymi. Program studiów umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy z matematyki, fizyki i chemii oraz podstawowych informacji z wybranych obszarów współczesnej biochemii, fizjologii, immunologii czy genetyki molekularnej. Na szczególną uwagę zasługują takie przedmioty jak programowanie komputerowe, bioinformatyka oraz modelowanie molekularne. W planie studiów dużą część stanowią zajęcia do wyboru oraz kursy poświęcone technikom fizycznym wykorzystywanym w badaniach organizmów żywych.

 

Kierunek BIOINFORMATYKA

 


Nowość na WBBiB UJ. Kierunek utworzony w wyniku rosnącego zapotrzebowania rynku na specjalistów od analizy danych biologicznych. Trzyletnie studia stwarzają możliwość zdobycia szerokiej wiedzy zarówno z zakresu nauk ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka), jak i z zakresu nauk o życiu (biochemia, biologia komórki, genetyka molekularna). Program realizowany jest w znakomitej większości przez kadrę naukową Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. 

 

Szczegółowe informacja o zasadach i terminach rekrutacji na studia I stopnia są dostępne na stronach:www.rekrutacja.uj.edu.pl
www.irk.uj.edu.pl
 

STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

 

 

Kierunek BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA

 

 

Dwuletnie stacjonarne studia magisterskie pozwalające zapoznać się z najnowszymi trendami z różnych obszarów biotechnologii (medycznej, roślin, komórki, mikroorganizmów) oraz inżynierii genetycznej, proteomiki i modelowania molekularnego. W toku studiów uczestnicy poznają różne zaawansowane techniki badawcze oraz pod okiem naukowców doskonalą umiejętności praktyczne. Studenci mają także możliwość wyjazdu na stypendia do ośrodków akademickich w Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

 

Kierunek MOLECULAR BIOTECHNOLOGY

 

 

Dwuletnie stacjonarne, płatne studia magisterskie prowadzone w całości w języku angielskim, początkowe sierowane wyłącznie do obcokrajowców, a od roku 2019 dostępne także dla obywateli Polski. Studia pozwalają zapozmać się z najnowszymi trendami z różnych obszarów biotechnologii (medycznej, roślin, komórki, mikroorganizmów) oraz inżynierii genetycznej. W toku studiów uczestnicy poznają różne zaawansowane techniki badawcze oraz pod okiem naukowców doskonalą umiejętności praktyczne. 

 

Kierunek BIOCHEMIA

 

 

Dwuletnie stacjonarne studia magisterskie, których głównym założeniem jest zapewnienie studentom możliwości uczestniczenia w kursach poświęconych różnym obszarom biochemii stosownie do indywidualnych zainteresowań – oprócz kilku kierunkowych przedmiotów obowiązkowych wykłady i zajęcia praktyczne wybierane są dowolnie. Dzięki rozbudowanym pracowniom specjalizacyjnym studenci mają szansę poznania szeregu zaawansowanych technik badawczo-pomiarowych oraz nabrania doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu eksperymentów. Dobre wyniki w nauce są podstawą do uzyskania stypendium i wyjazdu do ośrodków akademickich w Europie oraz Stanach Zjednoczonych

 

Kierunek BIOFIZYKA KOMÓRKOWA I MOLEKULARNA
 

 

Nowość na WBBiB UJ. W programie studiów magisterskich tylko niewielką częśc stanowią zajęcia obowiązkowe. Większość przedmiotów studenci wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami, z dziedzin takich jak: biofizyka radiacyjna, inżynieria komórkowa, biomechanika układów złożonych, biofizyka lipidów i błon biologicznych oraz klinicznych metod obrazowania wnętrza organizmu.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, pozwalają zdobyć szeroką wiedzę, ale przede wszystkim dają możliwość rozwoju umiejętności praktycznych oraz poznania najważniejszych metod stosowanych współcześnie w obszarze obrazowania organizmów żywych.

 

Kierunek BIOINFORMATYKA

 

 

Nowość na WBBiB UJ. Interesująca oferta dla absolwentów biotechnologii, biochemii, chemii, fizyki medycznej, biofizyki czy informatyki. Dwuletnie, interdyscyplinarne studia magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym, poświęcone modelowaniu komputerowemu, przetwarzaniu danych biologicznych i programowaniu oraz metodom wykorzystywanym współcześnie w obrazowaniu, genomice i proteomice. Blisko połowa kursów ma charakter praktyczny – zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń laboratoryjnych, komputerowych lub konwersatoriów.
 

Szczegółowe informacja o zasadach i terminach rekrutacji na studia II stopnia są dostępne na stronach:www.rekrutacja.uj.edu.pl
www.irk.uj.edu.pl
 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

 

Kierunek: BIOLOGIA MOLEKULARNA

 

 

Jednoroczne studia podyplomowe, w czasie których uczestnicy zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii, mikrobiologii oraz wirusologii.

Zajęciom teoretycznym towarzyszą prezentacje i ćwiczenia z zakresu hodowli komórkowych oraz wybranych technik biochemicznych i metod stosowanych w inżynierii genetycznej.

Wykłady prowadzone są głównie przez kadrę naukową WBBiB oraz specjalistów z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i Wydziału Lekarskiego Collegium Medium UJ.

 

Szczegółowe informacja o zasadach i terminach rekrutacji są dostępne na stronach:


www.wbbib.uj.edu.pl
www.rekrutacja.uj.edu.pl

 

 

 

 

Newsletter