Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Bio-Tech Consulting Sp. z o.o.

 

Ocena potencjału komercjalizacyjnego biotechnologicznych projektów B+R

Specjalizujemy się w ocenie potencjału komercjalizacyjnego biotechnologicznych projektów badawczo-rozwojowych możliwie na najwcześniejszym etapie ich rozwoju. Nasze badania uwzględniają takie elementy jak:

 • Badanie zainteresowania adresatów badanego projektu,
 • Badanie (wstępne) stanu ochrony własności intelektualnej,
 • Określenie potencjalnego rynku/ów dla innowacyjnego produktu,
 • Wstępne oszacowanie zainteresowania rynku daną technologią,
 • Określenie potrzeb niezbędnych do ukończenia technologii,
 • Identyfikacja potencjalnych barier,
 • Opracowanie rekomendacji.

Celem naszej wstępnej analizy projektu jest odpowiedź na pytanie:"Czy warto przechodzić do następnego etapu komercjalizacji?".

W wyniku przeprowadzonego przez nas badania klient otrzymuje raport, który zawiera m.in.:

 • Opis technologii,
 • Opis potencjalnych korzyści,
 • Zwięzłą charakterystykę potencjalnego rynku,
 • Opis fazy rozwoju projektu,
 • Charakterystykę statusu własności intelektualnej,
 • Podstawowe informacje o konkurencji,
 • Rekomendację.

Studia wykonalności i biznes plany projektów biotechnologicznych

Studium wykonalności/biznes plan jest podstawowym dokumentem prezentującym projekt biznesowy.
Ze względu na znajomość branży innowacyjnych biotechnologii, specjalizujemy się w opracowywaniu studiów wykonalności, biznes planów dla projektów biznesowych z tego sektora. O ile analiza finansowa i ekonomiczna powinna spełniać powszechnie uznane standardy dla tego typu opracowań i zawiera zazwyczaj te same podstawowe parametry i wskaźniki ekonomiczne, o tyle np. rynek, strategia marketingowa, czynniki ryzyka w przypadku projektów biotechnologicznych mają swoją specyfikę.
Opracowujemy tego typu dokumenty głównie pod kątem potrzeb inwestorów (business angels, seed i venture capitals) jak również dla firm planujących wdrożenie innowacyjnych projektów (bio)technologicznych.

 

Biopartnering

Biopartnering jest tym dla biogospodarki, czym enzymy dla utrzymania procesów życiowych. Jedno i drugie pełni funkcję katalizatorów, bez których nie byłoby możliwe przeprowadzenie kluczowych procesów (tych "biznesowych" i tych "biologicznych").

Biopartnering oferowany jako usługa świadczona przez naszą firmę to doprowadzenie do połączenia dysponenta innowacyjnej technologii, metody badawczej z dedykowanym jej odbiorcą (lub odwrotnie) oraz optymalizacja tego połączenia pod względem metodycznym, prawnym i ekonomicznym.

Korzystając z zasobów naszych baz danych, doświadczenia wynikającego z ponad 10-cio letniej działalności na polskim i zagranicznym rynku innowacyjnych biotechnologii, oferujemy pomoc twórcom technologii w dotarciu do jej potencjalnych odbiorców i/lub użytkowników. Pomagamy firmom w znalezieniu odpowiednich partnerów dysponujących potrzebną wiedzą, technologią, specjalistycznymi usługami w sektorze innowacyjnej biogospodarki. Dobieramy partnerów i tworzymy konsorcja realizujące wspólne projekty innowacyjno-wdrożeniowe i biobiznesowe.

Szczególną wagę przywiązujemy do wprowadzenia w obszar światowego biobiznesu projektów pochodzących z krajów Europy Środkowej.

 

Akademia Innowacyjnego Biobiznesu

Organizujemy specjalistyczne szkolenia w ramach projektuAkademia Innowacyjnego Bioniznesudla naukowców realizujących biotechnologiczne projekty badawczo-rozwojowe, finasistów, technologów i pracowników działów badawczo-rozwojowych firm biotechnologicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, producentów żywności. Współpracujemy z liczną grupą specjalistów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Podstawowym celem organizowanych szkoleń jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firm z sektora biogospodarki. Koncentrujemy się na zagadnieniach (bio)technologicznych, prawnych, związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, dopuszczaniem do obrotu nowych bioproduktów.

 

Due diligence w zakresie known-how firm biotechnologicznych, firm hi-tech z sektora biogospodarki

Wartość firmy hi-tech zależy nie tylko od bieżących wyników finansowych, ale również, a może nawet przede wszystkim od jej zasobów ludzkich, potencjału intelektualnego, zgromadzonej wiedzy, posiadanych technologii i metod analitycznych, jakości laboratorium i sprzętu badawczego. Często właśnie to te czynniki leżą u podstaw podejmowania decyzji o inwestowaniu w daną firmę, a nie jej wyniki finansowe, które np. w przypadków biotechnologicznych start-up’ów zazwyczaj nie są imponujące.
Przeprowadzamy analizę potencjału innowacyjnego i know-how firmy, na bazie której możliwe jest przeprowadzenie jej wyceny. Opracowanie due diligence głównie obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Zasoby ludzkie (kadra menadżerska, zespół badawczo-rozwojowy, technolodzy, pracownicy działu kontroli jakości),
 • Technologie będące w posiadaniu badanej firmy,
 • Patenty,
 • Ocena portfela produktów/usług pod kątem ich innowacyjności, konkurencyjności, potencjału rynkowego,
 • Ocena merytoryczna stanu laboratorium/ów badawczo-rozwojowych, kontroli jakości,
 • Dostosowanie funkcjonowania firmy do współczesnych standardów i wymogów produkcji (GMP, HACCAP).

 

Wprowadzanie nowoczesnych biotechnologii do sektora biogospodarki jest warunkiem efektywnego rozwoju gospodarczego. W praktyce oznacza to umiejętność szybkiego wdrażania osiągnięć naukowych do praktyki biznesowej, tworzenie potencjału rozwojowego firmy w oparciu o wiedzę i umiejętność jej zamiany na efekty ekonomiczne.
Zdobycie pozycji najważniejszego partnera naukowców i ludzi biznesu w realizacji tych celów jest podstawowym wyznacznikiem naszych działań.

Naszym zadaniem jest wyławianie najciekawszych projektów badawczo-rozwojowych z obszaru nauk biologicznych i medycznych, które mają w sobie duży potencjał aplikacyjny i mogą stanowić podstawę do stworzenia nowoczesnego przedsięwzięcia biznesowego.

Organizujemy, koordynujemy i stymulujemy współpracę inwestorów kapitałowych, firm innowacyjnych i naukowców w sektorze biogospodarki. Tworzymy bazy wiedzy, nowoczesne kanały przepływu informacji naukowej i biznesowej dla tego środowiska. Prowadzimy specjalistyczne szkolenia służące podniesieniu innowacyjności i konkurencyjności firm z tego sektora.

Specjalizujemy się w ocenie potencjału komercjalizacyjnego biotechnologicznych projektów badawczo-rozwojowych, badaniudue diligencefirm biotechnologicznych.

Nasze wartości

***GROW***
Generate - kreatywność, tworzenie
Reflect - krytyczna refleksja
Over deliver - dawanie z siebie więcej, niż ode mnie oczekują
Will - silna wola, konsekwencja w działaniu

Poprzez swoją aktywność chcemy współtworzyć nową ekonomię służącą Człowiekowi. Pragniemy realizować w ten sposób swoją własną drogę rozwoju, czerpać satysfakcję ze swojej pracy.

Wyznajemy zasadę, że współczesna nauka i innowacyjny biznes służą rzeczywistemu dobru Człowieka jedynie wówczas, gdy respektują wynikające z prawa naturalnego uniwersalne normy etyczne, będące trwałym dorobkiem cywilizacji chrześcijańskiej.

 

Istniejemy od 1996 roku. Firma została założona przez pracownika naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi –Tadeusza Pietruchę. Impulsem do założenia firmy było doświadczenie wyniesione z prawie 3-letniego pobytu założyciela firmy w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza obserwacja biznesowej aktywności amerykańskich naukowców w obszarze biotechnologii.

Działalność firmy od początku swego istnienia nastawiona jest na usługi doradztwa naukowego i biznesowego w obszarze biotechnologii. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych rynek dla tego typu usług był w Polsce bardzo ograniczony. Stąd też w początkowym okresie działalności nasza oferta skierowana była głównie do firm z sektora farmaceutycznego. Zajmowaliśmy się głównie opracowywaniem zawartości merytorycznej materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych.

W 1998 roku został uruchomiony portal internetowySerwis Biotechnologiczny(www.biotechnologia.pl). Był to wówczas pierwszy polski portal poświęcony biotechnologii. O czasu jego powstania, projekt ten dynamicznie się rozwija i jest dobrze rozpoznawany przez środowisko naukowe i biznesowe. Aktualnie jest jednym z największych polskich portali dedykowanych biotechnologii i innowacyjnej biogospodarce.

Kolejnym etapem rozwoju firmy było organizowanie, począwszy od 2000 roku, konferencji naukowo-biznesowych poświęconych biotechnologii i biobiznesowi – Bio-Forum (www.bioforum.pl). Głównym celem konferencji była integracja tej części środowiska naukowego, która jest zainteresowana realizacją biotechnologicznych projektów badawczo-rozwojowych i współpracą z firmami z sektora biogospodarki, a tą częścią środowiska biobiznesu, która docenia rolę innowacyjności w rozwoju swoich firm. Spotkania te przyczyniły się do nawiązania wielu kontaktów, wymiany informacji. Zaowocowały one ciekawymi projektami na bazie których powstały trwałe przedsięwzięcia biznesowe.
W 2006 roku formuła konferencji została zamieniona na targi. Impreza ta systematycznie poszerza swój zakres oddziaływania i staje się głównym miejscem prezentacji potencjału biotechnologii krajów Europy Środkowej.Central European Biotechnology and Biobusiness Trade Fair – Bioforumsą targami, które konsekwentnie pozycjonujemy pomiędzy największymi targami biotechnologii – BioConvention w USA, a targami europejskimi, takimi jak np. Biotechnika w Hannoverze.

W 2007 roku został uruchomiony kolejny projekt:"Akademia Innowacyjnego Biobiznesu". Prowadzimy specjalistyczne szkolenia, których podstawowym celem jest podniesienie konkurencyjności polskich firm z sektora biogospodarki poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i biotechnologii.

Nasza firma konsekwentnie doskonali narzędzia i techniki komercjalizacji biotechnologicznych projektów badawczo-rozwojowych. W listopadzie 2007 roku, wraz z Urzędem Miasta Łodzi i Centrum Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk uruchomiła projekt"MiniInkubator Firm Biotechnologicznych"w Łodzi. Inkubator został zlokalizowany na terenie kampusu PAN w Łodzi, w budynku Instytutu Biologii Medycznej. W momencie uruchomienia inkubatora, rozpoczęły w nim działalność dwie firmy biotechnologiczne.

W 2007 roku nasza firma zmieniła osobowość prawną. W miejsce osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zachowująca tę samą nazwę:

 

Bio-Tech Consulting

Firma aktywnie uczestniczy w inicjowaniu i realizacji biotechnologicznych przedsięwzięć biznesowych. Jest współzałożycielem firmy biotechnologicznej Mabion sp zo.o, współpracuje z polskimi funduszami typu seed capital specjalizującymi się w finansowaniu projektów biotechnologicznych.

Systematycznie rozwijana i doskonalona jest metodologia oceny potencjału komercjalizacyjnego projektów biotechnologicznych oraz badaniadue diligencefirm innowacyjnych z sektora biogospodarki.

Małgorzata Tejchman
Office Manager
Email office@biotechconsulting.pl
Telefon 42 299 60 80, 795 540 336
Fax 42 299 60 95
dr hab.n.med. prof. nadzw. Tadeusz Pietrucha
Prezes Zarządu Bio-Tech Consulting Sp. z o.o.
Email t.pietrucha@biotechconsulting.pl
Telefon 42 299 60 90 , 602 389 304
Fax 42 299 60 95
Newsletter